Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Opdrachtnemer – Miss Tint, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 81334532

Opdrachtgever –  een natuurlijke persoon en/of een rechtspersoon die met Opdrachtnemer een mondelinge of schriftelijke overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van producten/goederen dan wel het verrichten van diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Onder schriftelijk dient te worden verstaan per brief, per e-mail of app.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder maar niet gelimiteerd tot aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere vormen van contractuele rechtsbetrekkingen waarbij de Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, leveren van goederen en/of producten en/of diensten, van welke aard ook.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – zoals inkoopvoorwaarden – van de Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Opdrachtnemer.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal de niet geldige bepaling worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

2.4 Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van de inwerkingtreding van de wijziging tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn ter hand gesteld door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer veertien dagen geldig.

3.2 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen of het doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) opdracht voor het verrichten van enige diensten en die door Opdrachtnemer schriftelijk of mondeling (telefonisch) is aanvaard. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Opdrachtnemer kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Opdrachtgever per e-mail of telefonisch wordt geplaatst. Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken Opdrachtnemer eerst nadat Opdrachtnemer van de inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de Opdrachtgever zonder dat Opdrachtnemer deze hoeft te bevestigen.

3.4 Op Opdrachtnemer rust geen enkele verplichting om Opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Opdrachtgever zoals deze door Opdrachtnemer is ontvangen, als juist.

Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, deze kosten zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4. Prijzen en tarieven

4.1 Verkoop en levering van de goederen/producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.

4.2 De door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden ingevoerd. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Bij afspraken/opdrachten die door omstandigheden niet door gaan, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om de gemaakte kosten door te berekenen.

5. Facturering en betaling

5.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen op een door de Opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.2 Het is de Opdrachtnemer toegestaan zijn eventuele betalingsverplichting jegens Opdrachtgever te verrekenen met een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen jegens de Opdrachtnemer te verrekenen.

5.3 Opdrachtnemer heeft het recht op ieder moment een vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever verlangen.

5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag (inclusief rente) tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien hiervan sprake is, dan is Opdrachtnemer tevens gerechtigd de nog uit te voeren overeenkomsten met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en alle toekomstige leveringen te staken. De schade die hierdoor is ontstaan voor Opdrachtnemer zal worden vergoed door Opdrachtgever.

6. Levering en leveringstermijnen

6.1 Opdrachtnemer zal op het met Opdrachtgever overeengekomen tijdstip de goederen/producten en diensten leveren.

6.2 Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 De werkzaamheden van de Opdrachtnemer kunnen afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Indien als gevolg van de weersomstandigheden het niet mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren, is Opdrachtnemer gerechtigd de afspraak uit te stellen.

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer volledig is nagekomen.

7. Montage

7.1 De Opdrachtgever is verplicht kennis te nemen van de gebruiksaanwijzingen van de goederen/producten van Opdrachtnemer. Deze informatie wordt in beginsel geheel kosteloos door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

7.2 De diensten/montage door Opdrachtnemer geschiedt op locatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie geschikt is om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De installatie van de producten/goederen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Verder dient de Opdrachtgever de instructies van de Opdrachtnemer na het voltooien van de werkzaamheden juist en correct op te volgen.

7.3 De Opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk om Opdrachtnemer te wijzen op het gebruik van het goed/product alsmede de klant te wijzen op de risico’s van het gebruik van het goed/product.

7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die kan ontstaan als gevolg van de installatie en montage van de goederen/producten maar ook voor het niet naleven van de door de Opdrachtgever gegeven voorschriften en instructies.

7.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade die ontstaat ten gevolge van de wijzigingen in wet- en regelgeving.

7.6 De Opdrachtgever geeft geen garantie op krassen en/of beschadigingen door onjuist gebruik van schoonmaakmiddelen en niet of verkeerd opvolgen van de gegeven voorschriften en instructies.

7.7 Het garantiecertificaat is niet overdraagbaar en vervalt zonder factuur.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van alle door hem aan Opdrachtgever geleverde goederen/producten voor zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betaling)verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van de leverantie van de Goederen/Producten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

8.2 Voordat het eigendom van de goederen/producten op Opdrachtgever is overgegaan, is het verboden de Goederen/Producten aan derden te verpanden en/of te bezwaren. Iedere verpanding, zekerheidstelling of bezwaring dienen vooraf aan Opdrachtnemer medegedeeld te worden.

8.3 De door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde goederen/producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Opdrachtnemer of Opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Opdrachtnemer of Opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer of Opdrachtgever komt.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Opdrachtgever bestelde goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is de Opdrachtnemer gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

9.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Opdrachtnemer of Opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen/producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Opdrachtnemer vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten. Een zelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

10.2 Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de Opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft Opdrachtnemer het recht tot toepassing van artikel 11 (Ontbinding).

10.3 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Opdrachtnemer zich die zaken kosteloos te vervangen. Opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

10.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10.5 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Opdrachtnemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden na de werkzaamheden dan wel levering van de goederen/producten.

10.6 Zijn door Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

10.7 De wederpartij verliest diens rechten jegens Opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden terzake vergoeding van schade, indien en voorzover:

a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Opdrachtnemer gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

(c) voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven;

d) voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.8 Auto’s ouder dan drie jaar worden op risico van de Opdrachtgever geplakt. Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen aansprakelijk en de garantie is dan ook niet van toepassing. Indien de Opdrachtnemer aanwezige folie dient te demonteren en als gevolg hiervan het Product loslaat op de carrosserie van het voertuig, dan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer vrijwaren voor alle gevolgen van deze demontage en de garantie van de nieuwe montage vervalt.

10.9 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer in verband met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt, indien aanwezig.

10.10 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. Opdrachtnemer zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.

10.11 Indien Opdrachtnemer een voertuig in opdracht van Opdrachtnemer heeft voorzien van het Product. Mocht er onverhoopt toch een gebrek zijn geconstateerd door de Opdrachtnemer dan dient dit binnen 3 weken na uitvoering van de Opdracht gemeld te worden bij de Opdrachtnemer. Mocht deze termijn zijn verstreken, dan vervalt de garantie en zal Opdrachtnemer geheel gevrijwaard worden van aansprakelijkheid en de plicht tot herstel. Dit regel geldt ook indien mocht blijken dat er een ander bedrijf dan de Opdrachtnemer aan hetzelfde voertuig nadien soortgelijke en/of andere werkzaamheden, zijnde maar niet gelimiteerd tot tint werkzaamheden, wrap werkzaamheden of schade reparatie werkzaamheden heeft verricht aan het voertuig.

11. Ontbinding

11.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

(a) Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

(b) Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

(c) Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

(d) ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

(e) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

(f) Opdrachtnemer ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

11.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

11.3 Opdrachtnemer is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Opdrachtnemer overige terzake toekomende rechten.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op elke door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

13. Diversen

13.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

13.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

13.3 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Opdrachtnemer zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.